เลือกภาษา
อัตราเบี้ยประกันภัย

          คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวสำหรับแต่ละกลุ่ม ระหว่าง 0.5 – 1.25% เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่มมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ และจูงใจให้มีการทำประกันภัยอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นผลให้เกิดการกระจายตัวของความเสี่ยงภัย

กลุ่มผู้เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย(ต่อปี)
บ้านอยู่อาศัย 0.5%
ธุรกิจ SME ทุนประกันภัย
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
1%
อุตสาหกรรม 1.25%

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..