เลือกภาษา
ความเป็นมาของกองทุนฯ  

ความเป็นมาในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

          การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เป็นผลสืบเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ โดยการจัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยง ต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศทั้งการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การป้องกันภัยพิบัติ ที่ใกล้จะถึงและการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏว่า ในขณะนี้ผู้ประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ ส่งผลให้ประชาชน และผู้ประกอบการต้องเสียเบี้ยประกันเป็นจำนวนสูงมากหรือไม่สามารถเอาประกันภัยได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินและกิจการของบุคคลดังกล่าวที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เพื่อจัดตั้งกองทุนในการทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนด กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕


วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์และกิจการ

2. เพื่อจัดให้มีความสามารถในการเอาประกันภัยต่อในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ (Capacity) และในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำสุด

3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัย ที่เหมาะสม

4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และผู้ประกอบการต่างๆ ยังคงดำเนินกิจการต่อไปในประเทศไทย

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..