เลือกภาษา
พ.ร.ก.กองทุนฯ  

พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

Download

2. พ.ร.ก. ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

3. คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..