เลือกภาษา
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัย  

          "กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ" จะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ ทั้งนี้ คำจำกัดความของคำว่า "ภัยพิบัติ" หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เข้าลักษณะความรุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพิบัติ ดังนี้

  • คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ

  • กรณีค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ มากกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือ

  • กรณีธรณีพิบัติ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือ กรณีวาตภัย ความเร็วของลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จะเป็นแบบจำกัดความรับผิด (SubLimit) โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้

กลุ่มผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง
บ้านอยู่อาศัย "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย" จะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติโดยอัตโนมัติ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ธุรกิจ SME ทุนประกันภัย
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
"กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ" ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมีการจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย
อุตสาหกรรม "กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ" ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมีการจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

          สำหรับธุรกิจ SME และอุตสาหกรรม ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จะต้องมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยหลักก่อน

          "อนึ่ง ในกรณีอุทกภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐกำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ซึ่งภาครัฐได้ให้ ความช่วยเหลือโดยตรงอยู่แล้ว เช่น พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน"

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..