เลือกภาษา
เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

          วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจและประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ยกเว้นกรณีอุทกภัยในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย จะพิจารณาที่ระดับความสูงของน้ำเป็นเกณฑ์


ประเภททรัพย์สิน หรือ ธุรกิจที่เอาประกัน เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าความเสียหายส่วนแรก
บ้านอยู่อาศัย กรณีอุทกภัย (ในวงเงินความคุ้มครอง 100,000 บาท)
      - น้ำท่วมพื้นอาคาร : จ่าย 30% ของการจำกัดความรับผิด (Sublimit)
      - ระดับน้ำสูง 50 ซม.จากพื้นอาคาร : จ่าย 50% ของการจำกัดความรับผิด (Sublimit)
      - ระดับน้ำสูง 75 ซม.จากพื้นอาคาร : จ่าย 75% ของการจำกัดความรับผิด (Sublimit)
      - ระดับน้ำสูง 100 ซม.จากพื้นอาคาร : จ่าย 100% ของการจำกัดความรับผิด (Sublimit)
กรณีวาตภัย/ธรณีพิบัติภัย
      บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจ และประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย
ไม่มี
SME/อุตสาหกรรม กรณีอุทกภัย/วาตภัย/ธรณีพิบัติภัย
      บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจ และประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย
5% ของการจำกัดความรับผิด
รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..