เลือกภาษา
 

          คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ปรับปรุงข้อมูล วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย

1. นายลวรณ แสงสนิท ประธาน
2. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   กรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กรรมการ และเลขานุการ
7. ผู้แทนสำนักกฏหมาย
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..