เลือกภาษา
 
ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
1.   ผู้ทำประกันภัยพิบัติแจ้งข้อมูลความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติไปยังบริษัทประกันภัยที่ผู้ทำ
      ประกันภัยพิบัติได้ซื้อประกันภัยพิบัติไว้ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน
2.   ผู้ทำประกันภัยพิบัติเตรียมเอกสารแสดงความเสียหาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งให้กับบริษัทประกันภัยที่ได้ซื้อ
      ประกันภัยพิบัติไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายสินไหมทดแทน
      2.1.   เอกสารแสดงความเสียหาย : เอกสารแสดงรายละเอียดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
              ประกันภัยพิบัติไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายสินไหมทดแทน
3.   บริษัทประกันภัยบันทึกและรวบรวมข้อมูลความเสียหาย ที่ผู้ทำประกันภัยพิบัติได้แจ้งข้อมูลความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติ
      ให้แก่บริษัทประกันภัยทราบ
4.   บริษัทประกันภัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความเสียหาย ตามที่ผู้ทำประกันภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายแจ้งเข้ามา
5.   บริษัทประกันภัยจัดทำหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือประนีประนอมยอมความ เพื่อตกลงค่าสินไหมทดแทน
      ให้ผู้ทำประกันภัยพิบัติลงนามรับมูลค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงกัน
6.   บริษัทประกันภัยรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่ตรวจสอบความถูกต้อง ตามมูลค่าสินไหมทดแทนที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 เพื่อ
      ขอค่าสินไหมทดแทน โดยส่งข้อมูลขอรับค่าสินไหมทดแทนของผู้ทำประกันภัยพิบัติให้กับกองทุนฯ ตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดไว้
      6.1.   ข้อมูลขอค่าสินไหมทดแทน : บริษัทประกันภัยรวบรวมข้อมูลการแจ้งความเสียหายจากผู้ทำประกันภัยพิบัติที่ผ่าน
              การตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
7.   ผู้จัดการกองทุนฯ ตรวจสอบข้อมูลค่าสินไหมทดแทน ที่รับมาจากบริษัทประกันภัยต่างๆ กับข้อมูลพื้นที่ภัยพิบัติตาม
      ประกาศคณะรัฐมนตรี ว่าข้อมูลที่ขอค่าสินไหมทดแทนนั้นถูกต้อง และอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศ
      7.1.   ข้อมูลพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศคณะรัฐมนตรี : รายละเอียดขอบเขตของพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของคณะรัฐมนตรี
8.   ผู้จัดการกองทุนฯ จัดทำรายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้อมูลการขอค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านการตรวจสอบ
      แล้ว เพื่อเตรียมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันภัยที่ส่งข้อมูลขอค่าสินไหมทดแทน
      8.1.   รายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน : เป็นรายงานสรุปข้อมูลที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้จัดการกองทุนฯ
              ตรวจสอบและจัดทำขึ้น
9.   เลขานุการกองทุนฯ รับเรื่อง และส่งต่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน
10. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณารายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน
11. เลขานุการกองทุนฯ ส่งผลการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณารายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน
      เรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้จัดการกองทุนฯ ดำเนินการต่อไป
12. ผู้จัดการกองทุนฯ บันทึกผลการพิจารณารายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามที่ได้รับจากเลขานุการกองทุนฯ เข้า
      ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
      12.1. ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน : เป็นข้อมูลผลการพิจารณาจาก คณะกรรมการกองทุนฯ ตาม
              รายงานขออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน
13. ผู้จัดการกองทุนฯ นำข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน ส่งไปยังระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการจ่ายค่า
      สินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ
14. บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้ทำประกันภัยพิบัติ
15. ผู้ทำประกันภัยพิบัติได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
 
รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..